21:25 | 14 Юли 2020г.

Община Перник работи по няколко проекта в социалната сфера

Добавено: Петък, 15 Април 2011г | гледана: 1364 пъти.

Община Перник в момента работи по няколко проекта в социалната сфера, съобщиха от общината, предаде Агенция Фокус. Общината е партньор на Агенцията по социално подпомагане по проект „Подкрепа за достоен живот”. Назначени са 118 лични асистенти, които се грижат за 137 потребители на услугата. Проектът е на стойност 397 808 лв. за периода 08.11.2010г-7.04.2012г. Реализира се по ОП „Развитие на човешките ресурси”. 


Общината работи по проект за социално включване на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), финансиран със заем от Световната банка по компонент І – Интегрирани социални услуги и услуги свързани с грижа за деца – „Във фокус – семейството” на стойност 1 116394 лв., от тях за ново строителство 600 хил.лв. Услугите, които ще се предоставят в новоизградения общностен център са: формиране и развитие на родителски умения; ранна интервенция на уврежданията, чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията; семейно консултиране и подкрепа; здравна консултация за деца от уязвимите групи; интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове; мониторинг на готовността за обучение; допълнителна подготовка за равен старт в училище.


Проектът „Детство за всички” е по приоритетна ос 1- „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1- „Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ- BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” към МРРБ. В изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р. България” в Община Перник е предвидено изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, с капацитет 14 деца и Защитено жилище, с капацитет осем места. Община Перник е определила терените, където ще се изграждат нови сгради за двете услуги и са подготвени техническите задания за проектиране. Стойността за строително-монтажните работи и обзавеждане: на Център за настаняване от семеен тип ще бъде до 489 625лв. а за Защитеното жилище до 195 850лв, общата стойност на проекта ще бъде в рамките на 1 097 113лв.


По Проект „Разкриване на два центъра за социална рехабилитация и интеграция за незрящи в градовете Перник и Русе”, Община Перник е партньор на Съюза на слепите. Проектът е на стойност 244 469,97лв и е с продължителност 14 месеца. Той стартира на 01.01.2011г. Проектът е по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетно направление 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”. Услугите, който ще се предоставят в центъра са: обучение и рехабилитация на зрително затруднени лица по дисциплини- полезни умения за справяне с ежедневието, зрителна рехабилитация, компютърно обучение, обучение по Брайл; занимателна терапия и осмисляне на свободното време; информация и консултации на близките на зрително затруднените. Предвижда се по проекта да бъдат обучени 60 лица.


От общината съобщиха още, че пернишкият кмет Росица Янакиева е номинирана за носител на националния приз "Мениджър социални услуги" за 6-те устойчиви проекти, защитени от местната администрация за подобряване на социалните услуги. 

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble